skip to content

Zentrum Physiologie und Pathophysiologie

Medizinische Fakultät

Robert-Koch-Str. 39
D-50931 Köln

Geschäftsführender Direktor des Zentrums
Univ.- Prof. Dr. med. Dr. h.c. J. Hescheler

Institut für Neurophysiologie
Direktor: Prof. Dr. med. Dr. h.c. J. Hescheler
email: j.heschelerSpamProtectionuni-koeln.de

Sekretariat:  Vanessa.Pütz
Tel.: +49 0221 478 6960
Fax  : +49 0221 478 3834

---------------------------------------------------------------

Geschäftsführende Direktorin
Institut für Vegetative Physiologie
Univ.- Prof. Dr. Tatiana Korotkova
email: Tatiana.KorotkovaSpamProtectionuk-koeln.de

Sekretariat Andreas Scheer
email: andreas.scheerSpamProtectionuk-koeln.de

Tel.: +49-221-478-6950
Fax  : +49-221-478-3538

 

Sekretariat Habilitationsverfahren
ruth.hesseSpamProtectionuk.koeln.de
Telefon: +49 0221 478 3176
Fax      : +49 0221 478 3538

---------------------------------------------------------------
 

---------------------------------------------------------------